Άρση των εμποδίων για τα διασυνοριακά επενδυτικά κεφάλαια

Sharing is caring!

Από την έντυπη έκδοση 

Του Νίκου Μπέλλου
[email protected]

Σε άρση των υφιστάμενων φραγμών στη διασυνοριακή διανομή επενδυτικών κεφαλαίων αναμένεται να οδηγήσει η προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Συμβουλίου (ρουμανική προεδρία) και της Ευρωβουλής, στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης. Σύμφωνα με την απόφαση, η δέσμη μέτρων θα προσφέρει στις εταιρείες απλούστερη και ταχύτερη πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ενίσχυση του κανονιστικού πλαισίου 
Η συμφωνία ενισχύει το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο για τα επενδυτικά κεφάλαια, το οποίο βασίζεται κυρίως στις οδηγίες για τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και για τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ). Το εν λόγω γενικό πλαίσιο συμπληρώνεται από τέσσερα ειδικά πλαίσια που αφορούν συγκεκριμένα είδη κεφαλαίων:

  • ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου, 
  • ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας, 
  • ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια και 
  • αμοιβαία κεφάλαια βραχυπρόθεσμων επενδύσεων. 

Οι κανόνες για τα επενδυτικά κεφάλαια στην Ε.Ε. επιτρέπουν στους διαχειριστές να διανέμουν και, με ορισμένες εξαιρέσεις, να διαχειρίζονται τα κεφάλαιά τους σε ολόκληρη την Ε.Ε., διασφαλίζοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο προστασίας των επενδυτών.

Παρότι τα επενδυτικά κεφάλαια έχουν αναπτυχθεί με γοργούς ρυθμούς τα τελευταία χρόνια στην Ε.Ε., η αγορά τους παραμένει κατά βάση οργανωμένη σαν εθνική αγορά: το 70% του συνόλου των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται στην κατοχή επενδυτικών κεφαλαίων που είναι καταχωρισμένα για πώληση μόνο στην εγχώρια αγορά τους. Μόνο το 37% των ΟΣΕΚΑ και περίπου το 3% των οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) είναι καταχωρισμένα για πώληση σε περισσότερα από τρία κράτη-μέλη.

Όπως επισημαίνεται, οι νέοι κανόνες θα διευκολύνουν τη διασυνοριακή διανομή των επενδυτικών κεφαλαίων, εξαλείφοντας τους υφιστάμενους κανονιστικούς φραγμούς και καθιστώντας τη διασυνοριακή διανομή λιγότερο δαπανηρή.

Αναφορικά με τα επόμενα βήματα, η προσωρινή συμφωνία θα πρέπει τώρα να υιοθετηθεί από τους μόνιμους αντιπρόσωπους των κρατών-μελών στην Ε.Ε., ενώ στη συνέχεια θα πρέπει να εγκριθεί από την ολομέλεια της Ευρωβουλής και να επικυρωθεί τυπικά από το Συμβούλιο.

Ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών
H συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Ε.Ε. για την ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών μέχρι το τέλος του 2019. Στόχος της Ένωσης Κεφαλαιαγορών είναι:

  • να παράσχει νέες πηγές χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρομεσαίες,
  • να μειώσει το κόστος της άντλησης κεφαλαίων,
  • να αυξήσει τις επιλογές για τους αποταμιευτές σε ολόκληρη την Ε.Ε.,
  • να διευκολύνει τις διασυνοριακές επενδύσεις και να ελκύσει περισσότερες ξένες επενδύσεις στην Ε.Ε.,
  • να στηρίξει μακροπρόθεσμα σχέδια,
  • να καταστήσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ε.Ε. σταθερότερο, ανθεκτικότερο και πιο ανταγωνιστικό.  

Διαβάστε το άρθρο εδώ

Post Author: admin