Πότε αρχίζουν οι αιτήσεις στον ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας

Sharing is caring!

Από τις 20 Φεβρουαρίου του 2019 στις 11 ώρα το πρωί μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ, www.oaed.grπροκειμένου να συµµετάσχουν στο «πρόγραµµα δεύτερης επιχειρηµατικής ευκαιρίας 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουµένων, µε στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας», όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας σε ανακοίνωση του.

Συγκεκριμένα,το υπουργείο Εργασίας αναφέρει στην ανακοίνωση του τα εξής:

Σκοπός του προγράµµατος είναι η επανένταξη στην αγορά εργασίας 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουµένων, οι οποίοι είχαν διακόψει την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα και στους οποίους δίνεται δεύτερη ευκαιρία να δηµιουργήσουν επιχειρήσεις και να επαναδραστηριοποιηθούν επιχειρηµατικά µέσω της δηµιουργίας µίας νέας οικονοµικής οντότητας

Πλαίσιο ένταξης – χρηµατοδότηση

1. Η συνολική δαπάνη από την εφαρµογή του προγράµµατος θα ανέλθει έως το ποσό των 80.000.000 ευρώ, η οποία θα καλυφθεί από διαθέσιµους πόρους των δύο κλάδων του Ειδικού Λογαριασµού Ανεργίας υπέρ Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτων Απασχολουµένων σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152).

Η δαπάνη βαρύνει το προϋπολογισµό του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆) (ΚΑΕ 2493) και κατανέµεται σε ετήσια βάση ως εξής: για το 2019: 30.000.000 ευρώ για το 2020: 20.000.000 ευρώ για το 2021: 20.000.000 ευρώ για το 2022: 10.000.000 ευρώ

2. Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην παρούσα χορηγούνται βάσει του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de minimis) (Κανονισµού).

Ειδικότερα, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 2 του Κανονισµού, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που χορηγούνται ανά κράτος µέλος σε µια ενιαία επιχείρηση δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονοµικών ετών. Επίσης, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που χορηγούνται ανά κράτος µέλος σε µια ενιαία επιχείρηση που εκτελεί οδικές εµπορευµατικές µεταφορές για λογαριασµό τρίτων δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονοµικών ετών.

Ο σχετικός έλεγχος διενεργείται από τον ΟΑΕ∆ µε την υποβολή σε αυτόν υπεύθυνης δήλωσης, από τον δικαιούχο της ενίσχυσης, για οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση ήσσονος σηµασίας την 3 οποία έλαβε η οικεία επιχείρηση βάσει του εν λόγω Κανονισµού ή άλλων Κανονισµών για ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας κατά τα δύο προηγούµενα οικονοµικά έτη και κατά το τρέχον οικονοµικό έτος και µε την οποία υπεύθυνη δήλωση βεβαιώνει, επίσης, ότι το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που της έχουν χορηγηθεί κατά το τρέχον και τα δύο προηγούµενα οικονοµικά έτη, συµπεριλαµβανοµένης της παρούσας ενίσχυσης, δεν υπερβαίνει τα, κατά περίπτωση, ανωτέρω αναφερόµενα ποσά. (άρθρο 6, παρ. 1, 3 του Κανονισµού).

Το προβλεπόµενο στον Κανονισµό ανώτατο όριο χορηγούµενης ενίσχυσης αφορά σε «ενιαία» επιχείρηση. Στην έννοια της «ενιαίας» επιχείρησης περιλαµβάνονται, για τους σκοπούς του Κανονισµού, όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον µία από τις ακόλουθες σχέσεις µεταξύ τους:

α) µία επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης,

β) µία επιχείρηση έχει το δικαίωµα να διορίζει ή να παύσει την πλειοψηφία των µελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης,

γ) µία επιχείρηση έχει το δικαίωµα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύµβασης που έχει συνάψει µε αυτήν ή δυνάµει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας,

δ) µία επιχείρηση που είναι µέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει µόνη της, βάσει συµφωνίας που έχει συνάψει µε άλλους µετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα ανωτέρω στοιχεία α) έως δ) µε µία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται επίσης ενιαία επιχείρηση. Ως ηµεροµηνία χορήγησης της συνολικής ενίσχυσης νοείται η ηµεροµηνία της εγκριτικής απόφασης.

∆ικαιούχοι και προϋποθέσεις συµµετοχής

Οι δικαιούχοι πρέπει σωρευτικά:

1. να έχουν διακόψει την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα από 1/1/2012 και µέχρι έξι (6) µήνες πριν τη δηµοσίευση της ΚΥΑ στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ήτοι έως 6/8/2018,

2. να µην έχουν µεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το µερίδιο τους, σε επιχείρηση η οποία ανήκε (από 1-1-2012 έως 6-8-2018) σε συζύγους ή πρόσωπα α΄ ή β΄ βαθµού συγγένειας,

3. να µην έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελµατική/επιχειρηµατική δραστηριότητα στο εξάµηνο που προηγείται της δηµοσίευσης της ΚΥΑ στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ήτοι από 7/8/2018 έως 6/2/2019,

4. να έχουν προβεί σε νέα έναρξη δραστηριότητας σε ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆ΟΥ), από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της ΚΥΑ στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ήτοι από 7/2/2019 και µετά. Στο πρόγραµµα δύνανται να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής και άνεργοι, που δεν έχουν προβεί σε έναρξη δραστηριότητας, µε την προϋπόθεση ότι θα προβούν σε έναρξη στη ∆ΟΥ το αργότερο εντός δύο (2) µηνών από την γνωστοποίηση της θετικής αξιολόγησης (προέγκριση) της αίτησης – επιχειρηµατικού τους σχεδίου από την Τριµελή Επιτροπή Αξιολόγησης.

5. να έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασµό Ανεργίας της παρ. β’ του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), τη µηνιαία εισφορά ύψους δέκα (10) ευρώ για ένα (1) τουλάχιστον έτος,

6. να έχουν εξοφλήσει ή ρυθµίσει τις τυχόν οφειλόµενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) 6 και να είναι ενήµεροι µε τους όρους της ρύθµισης. Όσοι τυχόν οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν σε προηγούµενη επιχειρηµατική δραστηριότητα και δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθµισης, αποκτούν ασφαλιστική ενηµερότητα κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 40 του ν. 4578/2018, την οποία προσκοµίζουν µετά την υπαγωγή τους στο πρόγραµµα, και παραµένουν ενήµεροι καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του προγράµµατος, εφόσον είναι συνεπείς ως προς τις τρέχουσες ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. Από το ποσό της επιχορήγησης που λαµβάνουν οι ενταγµένοι στο πρόγραµµα, όπως αυτό ορίζεται στο κεφάλαιο 5, παρακρατείται ποσοστό 25% το οποίο αποδίδεται στον ΕΦΚΑ έναντι εξόφλησης των οφειλών τους. Το ύψος της οφειλής των ανωτέρω προσώπων και η µη υπαγωγή τους σε ρύθµιση βεβαιώνεται από τον ΕΦΚΑ,

7. να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ µέχρι και την ηµεροµηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους στη ∆ΟΥ),

8. να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή οµογενείς που έχουν δικαίωµα διαµονής και απασχόλησης στη χώρα µας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαµονής τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί το πρόγραµµα και

9. οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόµιµα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. H υπηρεσία διατηρεί πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ στο αρχείο της το οποίο, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. ∆ΙΑ∆Π/Α/5482/2005 (Β΄400) κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Εθνικής Άµυνας και εφόσον πρόκειται για Έλληνα υπήκοο, αναζητείται αυτεπάγγελτα από την αρµόδια για την έκδοση της διοικητικής πράξης υπηρεσία. Το αρµόδιο ΚΠΑ2 απευθύνει αίτηµα προς το αρµόδιο Στρατολογικό Γραφείο σύµφωνα µε το αντίστοιχο έντυπο και τους όρους που περιέχονται στην απόφαση, για την έκδοση και αποστολή του πιστοποιητικού. Οι οµογενείς ή οι πολίτες χωρών της ΕΕ προσκοµίζουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καµία υποχρέωση ως προς την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, χωρίς να απαιτείται η προσκόµιση σχετικού πιστοποιητικού της χώρας προέλευσης.

Οι δικαιούχοι εντάσσονται στο πρόγραµµα είτε ως ατοµικοί επιχειρηµατίες/επιτηδευµατίες (ατοµικές επιχειρήσεις), είτε ως µέλη νοµικών οντοτήτων, µε µία από τις ακόλουθες νοµικές µορφές:

• Οµόρρυθµη Εταιρεία (ΟΕ),

• Ετερόρρυθµη Εταιρεία (ΕΕ), για τους οµόρρυθµους εταίρους, • Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης (ΕΠΕ),

• Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)

• Συνεταιρισµού Εργαζοµένων του άρθρου 24 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205).

Επισηµαίνεται ότι δυνητικά δικαιούχοι των ανωτέρω αναφερόµενων νοµικών προσώπων, είναι οι εταίροι – µέλη που ασκούν τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων βάσει είτε του θεσµικού πλαισίου, είτε του καταστατικού, είτε της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων και εκπροσωπούν την επιχείρηση. Η απασχόληση των δυνητικά δικαιούχων µε την ιδιότητα του µισθωτού είτε στις επιχειρήσεις των είτε σε άλλους εργοδότες αποτελεί λόγο απόρριψης της υπαγωγής τους στο παρόν πρόγραµµα. Τα ανωτέρω ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος.

Στις περιπτώσεις νοµικών οντοτήτων, το ανώτατο όριο δικαιούχων ορίζεται σε 3 µέλη, τα οποία πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4.1 της παρούσας και να συµµετέχουν στο εταιρικό κεφάλαιο µε ίσα εταιρικά µερίδια.(∆ηλαδή στην περίπτωση 3 µελών το ποσοστό ανέρχεται σε 33.3% ανά µέλος και στην περίπτωση 2 µελών το ποσοστό ανέρχεται σε 50% αντίστοιχα). Στην περίπτωση που στο πρόγραµµα εντάσσεται ένα µέλος νοµικής οντότητας, αυτό θα πρέπει να συµµετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο µε ποσοστό τουλάχιστον 51%. Τα ποσοστά συµµετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο δεν µπορεί να µεταβληθούν κάτω από το ελάχιστο, (βάσει του οποίου εντάχθηκαν), καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος.

Στην περίπτωση που αξιολογηθούν θετικά τα επιχειρηµατικά σχέδια των δυνητικά δικαιούχων (προέγκριση), τα οποία υποβάλλονται µε την αίτηση-υπεύθυνη δήλωσή τους, βάσει του Κεφαλαίου 7 της παρούσας και προχωρήσουν σε σύσταση εταιρικού σχήµατος, στο 8 πρόγραµµα εντάσσονται τα µέλη της νοµικής οντότητας. Τα επιχειρηµατικά σχέδια των δικαιούχων, συνεξετάζονται (στην ίδια συνεδρίαση) από την Επιτροπή Αξιολόγησης που θα συσταθεί µε απόφαση της ∆ιοικήτριας του ΟΑΕ∆. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης (προέγκρισης), οι εγκριτικές αποφάσεις εκδίδονται ταυτόχρονα για όλους τους δικαιούχους. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους δυνητικά δικαιούχους- µέλη νοµικών οντοτήτων, που έχουν προβεί σε έναρξη δραστηριότητας στη ∆ΟΥ µετά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της ΚΥΑ στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ήτοι τις 7/2/2019.

Η επιχειρηµατική δραστηριότητα που θα αναπτύξουν οι δυνητικά δικαιούχοι πρέπει να είναι οργανωµένη σε αυτοτελή επαγγελµατικό χώρο. Η δηµιουργία υποκαταστήµατος, είτε κατά την διαδικασία της ένταξης είτε κατά την διάρκεια του προγράµµατος δεν παραβιάζει τους όρους του προγράµµατος.

Τα ανωτέρω ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος

∆εν εντάσσονται στο πρόγραµµα:

1. επαγγελµατικές δραστηριότητες που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (ενδεικτικά: συµβολαιογράφοι, δικαστικοί επιµελητές),

2. επαγγελµατικές δραστηριότητες σχετικά µε την εκµετάλλευση επιβατικού ή φορτηγού δηµόσιας χρήσης,

3. εποχικές ως προς τον κύκλο εργασιών επιχειρήσεις, κυλικεία, καντίνες, περίπτερα, πλανόδιες επιχειρήσεις ,τυχερά ή ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια, κλπ,

4. επιχειρηµατικές δραστηριότητες οι οποίες εντάσσονται σε ήδη οργανωµένο οµοιόµορφο δίκτυο διανοµής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκµεταλλεύονται, σε εκτέλεση σχετικών συµβάσεων, άδειες εκµετάλλευσης δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που αφορούν συνήθως εµπορικά σήµατα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και την διανοµή αγαθών ή υπηρεσιών (ενδεικτικά: franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης),

5. επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά από τη 10η µετά µεσηµβρίας έως την 6η πρωινή,

6. επιχειρήσεις που έχουν σύνθετο αντικείµενο δραστηριότητας και το ένα εξ αυτών περιλαµβάνεται στις εξαιρέσεις της παρούσας. Επισηµαίνεται ότι οι δικαιούχοι θα πρέπει να διατηρήσουν το αρχικό αντικείµενο δραστηριότητας, όπως περιγράφεται από τους Κωδικούς Αριθµούς ∆ραστηριότητας (Κ.Α.∆.), το οποίο ήταν επιλέξιµο για την υπαγωγή τους, καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος. Σε περίπτωση προσθήκης Κ.Α.∆. κατά την περίοδο υλοποίησης του προγράµµατος, αυτοί θα πρέπει να µην εµπίπτουν στις εξαιρέσεις του προγράµµατος.

7. επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τοµείς στους οποίους δεν εφαρµόζεται το άρθρο 1 του Κανονισµού 1407/2013,

8. όσοι συστήνουν επιχείρηση που έχει το ίδιο αντικείµενο δραστηριότητας µε επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελµατία µέσα στο τελευταίο εξάµηνο πριν από την ηµεροµηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης στη ∆OΥ,

9. όσοι έχουν ενταχθεί σε προηγούµενα προγράµµατα Νέων Ελεύθερων Επαγγελµατιών (ΝΕΕ) του ΟΑΕ∆ από την 1η /1/2008 και εφεξής,

10. οι συστεγαζόµενες επιχειρήσεις. Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της επιχείρησης σε ίδιο, µη διακριτό, χώρο µε άλλη επιχείρηση. Εάν διαπιστωθεί συστέγαση επιχειρήσεων, εκδίδεται απορριπτική απόφαση υπαγωγής στο πρόγραµµα.

11. Αυτοαπασχολούµενοι, αµειβόµενοι µε δελτίο παροχής υπηρεσιών, η ασφάλιση των οποίων ρυθµίζεται στην παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85). 12. Τα ανωτέρω ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος.

∆ιάρκεια και ποσό επιχορήγησης

.Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 µήνες. Μετά τη λήξη του δωδεκαµήνου οι δικαιούχοι δεσµεύονται να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους για άλλους 3 µήνες.

Το ποσό επιχορήγησης ορίζεται ως εξής:

α) έως 12.000 ευρώ για ατοµικούς επιχειρηµατίες/επιτηδευµατίες (ατοµικές επιχειρήσεις) και µέλη νοµικών οντοτήτων µε ποσοστό συµµετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 51%,

β) έως 9.000 ευρώ/ανά µέλος νοµικών οντοτήτων που συµµετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/2 έκαστος και

γ) έως 8.000 ευρώ/ανά µέλος νοµικών οντοτήτων που συµµετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/3 έκαστος.

Τα ποσά ανά κατηγορία καταβάλλονται στους δικαιούχους σε τρεις δόσεις ως εξής:

• η πρώτη δόση, ύψους έως 4.000 ευρώ, της περίπτωσης:

α) και έως 3.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο των περιπτώσεων

β) και γ) της παραγράφου 5.2, καταβάλλεται µετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής,

• η δεύτερη δόση, ύψους έως 4.000 ευρώ, της περίπτωσης:

α) και έως 3.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο των περιπτώσεων β) και γ) της παραγράφου 5.2, καταβάλλεται µετά τη λήξη του α΄ εξαµήνου από την υπαγωγή και αφού διενεργηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος το ενδιάµεσο διάστηµα, στον οποίο διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης και:

• η τρίτη δόση, ύψους έως 4.000 ευρώ της περίπτωσης:

α), έως 3.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο της περίπτωσης

β) και έως 2.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο της περίπτωσης

γ) της παραγράφου5.2, καταβάλλεται µετά τη λήξη του β΄εξαµήνου από την υπαγωγή και αφού διενεργηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος το ενδιάµεσο διάστηµα, στον οποίο διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης.

Επισηµαίνεται ότι η επιχορήγηση δύναται να ανέρχεται σε ποσό µικρότερο της επιµέρους δόσης και διαµορφώνεται ανάλογα µε τις δαπάνες που πραγµατοποιεί ο δικαιούχος κατά τα ανωτέρω αναφερόµενα χρονικά διαστήµατα. Οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται τόσο κατά την έναρξη όσο και κατά τη διάρκεια των επιµέρους εξαµήνων, οι οποίες υπερβαίνουν το ποσό των επιµέρους δόσεων, δεν µεταφέρονται καθ΄οιονδήποτε τρόπο σε επόµενα εξάµηνα για τυχόν κάλυψη επόµενων δόσεων.

Οι ατοµικοί επιχειρηµατίες/επιτηδευµατίες (ατοµικές επιχειρήσεις) και µέλη νοµικών 11 οντοτήτων δύνανται να υποβάλουν, πριν τη λήξη της τρίµηνης δέσµευσης, αίτηση για επέκταση του διαστήµατος επιχορήγησης για 12 επιπλέον µήνες, το οποίο ξεκινά µετά το δεκαπεντάµηνο διάστηµα του προγράµµατος (επιχορήγηση και δέσµευση).

Το ποσό επιχορήγησης για τους 12 µήνες της επέκτασης του προγράµµατος, ορίζεται ως εξής:

• έως 8.000 ευρώ για ατοµικούς επιχειρηµατίες/επιτηδευµατίες (ατοµικές επιχειρήσεις) και µέλη νοµικών οντοτήτων µε ποσοστό συµµετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 51%,

• έως 5.000 ευρώ/ανά µέλος νοµικών οντοτήτων που συµµετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/2 έκαστος και

• έως 4.000 ευρώ /ανά µέλος νοµικών οντοτήτων που συµµετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/3 έκαστος.

5.6. Τα ποσά ανά κατηγορία καταβάλλονται σε δύο δόσεις στους δικαιούχους, ως εξής:

• η πρώτη δόση, ύψους έως 4.000 ευρώ της περίπτωσης:

α), έως 2.500 ευρώ για κάθε δικαιούχο της περίπτωσης

β) και έως 2.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο της περίπτωσης

γ) της παραγράφου 5.2, καταβάλλεται µετά τη λήξη του α΄ εξαµήνου της επέκτασης και αφού διενεργηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος το ενδιάµεσο διάστηµα, στον οποίο διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης και:

• η δεύτερη δόση, ύψους έως 4.000 ευρώ της περίπτωσης:

α), έως 2.500 ευρώ για κάθε δικαιούχο της περίπτωσης

β) και έως 2.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο της περίπτωσης

γ) της παραγράφου 5.2, καταβάλλεται µετά τη λήξη του β΄εξαµήνου της επέκτασης και αφού διενεργηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος κατά το ενδιάµεσο χρονικό διάστηµα, στον οποίο διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης.

Διαβάστε το άρθρο εδώ

Post Author: admin